Lees deur internet, klik hier >>
10 September 2021
kommunikasie@kaapkerk.co.za
Amptelike nuusbrief NG Wes-Kaapland
Beste Ronelda
SINODENUUS
Sinode neem afskeid van Eddie Orsmond
Eddie Orsmond het einde Junie afgetree as PSD wat verantwoordelik is vir die seminarium aan die kweekskool. Die kuratorium het verlede week by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit van hom afskeid geneem. 
Daar is ook by die Fakulteit Teologie ʼn geleentheid gehou waar die dosente en studente per video of in persoon hulle waardering kon uitspreek.
Verskeie lede van die kuratorium het verwys na die baanbrekerswerk wat Eddie oor jare by die seminarium gedoen het in die vorming van studente vir die bediening. Frederick Marais, wat by Eddie oorneem as bestuurder van die seminarium, vertel dat die studente Eddie as oom Eddie aanspreek, ʼn titel wat hy nog nie verwerf het nie, maar wat spreek van die vaderlike plek wat hy vir baie studente ingeneem het. 
"Eddie is vir ons almal ʼn voorbeeld van diensbaarheid waarna ons almal kan strewe. Eddie sal verseker deur almal gemis word, maar ons gun hom ʼn nuwe fase." 
Lees hier meer oor die afskeidsfunksies. Ons wens jou 'n geseënde aftrede toe.
Foto: Eddie Orsmond (regs) saam met sy seun Eric en vrou Therena in Wellington. 
Aansoekdatum vir saakgelastigde vakature verleng
Die moderatuur het nadat die eerste geleentheid vir aansoeke om die pos van saakgelastigde verstryk het, besluit om die pos weer te adverteer. Te min aansoeke is tydens die eerste aansoekperiode ontvang. Die moontlikheid bestaan dat nie almal besef watter heerlike geleentheid die pos bied om die Here te dien nie. Die saakgelastigde werk met ‘n sterk span kundiges, waaronder ‘n finansiële bestuurder, en hoef dus nie self oor al die vaardighede te beskik om die werk waarvoor die saakgelastigde verantwoordelik is, uit te voer nie.  Die moderatuur het ook besluit om aansoeke te oorweeg van persone wat nie predikante is nie. Teologiese opleiding en kennis van die funksionering van die kerk sal egter steeds as ‘n aanbeveling dien. Die moderatuur nooi persone met ‘n roeping vir bestuurswerk in die kerk om aansoek te doen vir die pos. 
Klik hier vir die volledige posbeskrywing en om die dekbrief af te laai wat die aansoek moet vergesel. Die nuwe keerdatum vir aansoeke is 18 Oktober 2021.
Publieke Getuienis kyk na werkloosheid
Volgens die Quarterly Labor Force Survey (QLFS) sukkel jongmense steeds om die Suid-Afrikaanse arbeidsmark te betree. Die amptelike werkloosheidsyfer het in die tweede kwartaal van 2021 'n hoogtepunt van 34,40% bereik. Maar volgens Statistics South Africa word die land se jongmense die hardste getref - 46,3% van jongmense tussen 15 en 34 jaar het aangedui dat hulle tans werkloos is. Met ander woorde byna een uit elke twee persone onder 35 binne die arbeidsmag kry nie werk nie. Die nood vir werk is groot en hou aan styg.
Daarom het die Sentrum vir Publieke Getuienis verlede week onder meer saam met professor Erwin Schwella op Bonnievale met die organisasie Bonnievale 418 vergader. Die organisasie is gestig met die doel om te verseker dat hulle dorp sonder leergapings en werkloosheid teen 2030 is. Hulle kyk tans na die uitdaging om werk te skep vir die leerders wat by die Jakes Gerwel Tegniese Hoërskool afgestudeer het. 
Die Sentrum vir Publieke Getuienis is veral opgewonde oor hierdie gesprek omdat dit kan lei tot die ontwikkeling van 'n model waarin soortgelyke uitdagings in ander dorpe ook aangespreek kan word. Suid-Afrika sukkel tans met 'n massiewe motiveringsprobleem onder die land se jeug om verder te studeer. Bonnievale 418 vertel immers dat basiese onderwys vir 9 uit 10 kinders hul finale kwalifikasie is. Deel daarvan is omdat ons kinders nie 'n volledige prentjie het van wat na skool kan en moet gebeur nie. Lees meer hier.  
Ons is 'n belydeniskerk
Frederick Marais, voorsitter van die algemene kuratorium wat oorhoofs verantwoordelik is vir die teologiese opleiding binne die NG Kerk, tree in gesprek met Dubois du Toit na aanleiding van sy videoreeks Dink Bybels - gesprekke oor geloof en kultuur. Kyk gerus na hierdie gebalanseerde gesprek oor die aard en uitdagings van ons teologiese opleiding.
Gebruik van sosiale media
Ons bevind ons in ’n tyd waar kommunikasie deur gelowiges en gelegitimeerdes in die media en veral op sosiale media, soms veel te wense oorlaat. Die getuienis wat ons uitleef in navolging van Jesus Christus behoort konsekwent in ons optrede en kommunikasie sigbaar te wees.
In die lig hiervan het die Algemene Taakspan Predikantesake en die Algemene Taakspan Regte onlangs riglyne vir gesprekvoering op sosiale media deur gelegitimeerdes goedgekeur. Omdat daar dikwels navrae in hierdie verband ontvang word, het die moderatuur van die Sinode van Wes-Kaapland geoordeel dat dit nuttig kan wees om hierdie riglyne aan kerkrade en gemeenteleiers in die sinodale gebied beskikbaar te stel. Lees die volledige skrywe hier.
#imagine local
In April het 815 tieners deur tien gasheerkerke en 35 kerk/organisasie-vennootskappe in die Wes-Kaap #imagine local beleef en in Oktober maak ons weer so! Gemeentes wat dit misgeloop het, kan nou hier as local hosts vir Oktober registreer.
Die program, videomateriaal en riglyne word verskaf en deelnemende hosts word ook met mekaar verbind om deur die proses begelei te word. "Eyes on Jesus" is 'n lied spesiaal geskryf en vrygestel vir #imagine local om te dien as inspirasie vir ons tienergenerasie wat hulleself in hierdie COVID-19-pandemie bevind. Luister hier.
Tieners is nie net die leiers en kerk van die toekoms nie, hulle is reeds die leiers en kerk van vandag en God wil hulle gebruik om 'n impak te maak in sy wêreld.
Kontak info@imaginemovement.co.za as jy betrokke wil raak.
Arbeidsbediening Tuinroete se Skimmelkrans vind Hom in COVID-‘leegte’
Volgens George Kuyler van Skimmelkrans-boerdery in die George-distrik, het COVID nie net veroorsaak dat hul jarelange Bybelstudiegroep van plaaswerknemers en -werkgewers eers hul weeklikse Bybelstudie moes staak nie, maar dit het hulle ook gedwing om die geestelike ’leegte’ wat as gevolg van die pandemie ontstaan het, met betekenis te vul.
“Ons het via sms'e en WhatsApps met mekaar boodskappe begin deel en het sedert einde 2020 op die WhatsApp-groep met 'n kursus begin wat handel oor die verskillende seisoene in ons kerkjaar.” Lees meer van hierdie inisiatief.
George Kuyler en die Bybelstudiegroep.
Uit ons Argief: Ella Neethling
Rethie van Niekerk van Gqeberha vertel meer oor Ella Neethling wat as (meestal bedlêende) vrou merkwaardige bydraes as eerste redaktrise van 'n Afrikaanse publikasie gelewer het. Sy het deur haar skryfwerk 'n groot impak op sendingwerk in Suid-Afrika en Afrika gemaak, veral ten opsigte van kinderkrans. Kyk na die video hieronder.

EKOLOGIE
Nominasies oop vir bewaringstoekenning
Nominasies kan nou gedoen word vir die CLF-Elise Tempelhoff Toekenning vir Omgewingsbewaring en -geregtigheid  vir 2022. Die  toekenning vorm deel van die gesogte Andrew Murray Prysfonds en word hierdie jaar toegeken in die kategorie vir akademiese (teologiese) publikasies oor enige aspek van omgewingsgeregtigheid op grond van algemene Christelike (Bybelse) waardes, wat in die voorafgaande drie jaar deur uitgewers uitgegee is en die openbare bewussyn oor omgewingsgeregtigheid beïnvloed het. Die publikasies kan skripsies, proefskrifte en elektroniese werke wees wat deur uitgewers op amptelike platforms gepubliseer is. 
Vind meer inligting en nominasievorm hier. Alle nominasies moet asseblief teen 25 Oktober ingehandig wees. Stuur 'n e-pos aan info@clf.co.za of lewer dit by die CLF-kantoor in Wellington af.
Internasionale Kusopruimingsdag
Op Saterdag 18 September is dit Internasionale Kusopruimingsdag. Maak seker dat jy aan hierdie belangrike veldtog deelneem, of nog beter - kry 'n groep bymekaar en gaan help ons pragtige Suid-Afrikaanse kus opruim. Kontak Samantha Chamberlain by chamberlain.samantha04@gmail.com vir meer inligting. 
TOERUSTINGSGELEENTHEDE
Klik bo vir meer inligting.
Click on the image for more information.
GEMEENTENUUS
Stellenbosch-Wes deel kospakkies uit
Die spenskas van die gemeente van Stellenbosch-Wes se diens van barmhartigheid word hoofsaaklik gebruik om kospakkies op te maak en aan behoeftige persone binne hulle gemeente en omgewing te versprei.
"Hierdie pakkies (foto) het ons in Februarie aangekoop en by die kerkkantoor beskikbaar gehou vir dié in nood. Dit is onlangs in Vlottenburg uitgedeel. Daar is nog pakkies by die kerkkantoor beskikbaar as jy dalk weet van iemand wat ons hiermee kan seën!"
Herold se lofsang- en gebedsstap 
Monica Herholdt vertel dat 'n klompie vrouens en kinders van die gemeente onlangs 'n spesiale lofsang- en gebedstap deur die dorp gedoen het. Die kinders het voor gestap met 'n kruis en musiekinstrumente.
Hulle het lofliedere gesing en voor die kerk 'n massagebed vir eenheid in die land, God se vrede, vir ons leiers, ons gesinne en ons omgewing gedoen. "Dit was 'n ongelooflike positiewe ervaring en mense het by die groep aangesluit soos ons gestap het. Ons gaan dit nou op 'n gereelde basis doen en daag ander gelowige vroue en manne regdeur ons land uit om saam hierdie geestelike oorlogvoering voort te sit. Die rooi doek simboliseer die bloed van Jesus wat ons oordek, beskerm en saambind as vrygemaakte kinders van God. Ons verklaar God as Alleenheerser, Koning en volkome Verlosser oor ons land en sy mense."
Die ander gevolge van COVID
Adri Vlok, skriba van NG Kerk Sutherland, pen haar gedagtes neer oor COVID en die gepaardgaande emosies. Dankbaarheid, droefheid,  maar tog ook 'n groeiende skuldgevoel.
"COVID raak almal. Vir ons raak dit ook, net anders. Die gevolg van COVID is nou dat dankbaarheid vir wat ons op die oomblik ervaar in ons gesondheid en in ons omgewing nie meer vanselfsprekend aanvaar word nie. Elke dag word opnuut in dankbaarheid gekyk na die vanselfsprekende vars lug, geen masker en beweging wat ons tot ons beskikking het. Ons dank meer, prys meer! Dan raak die skuldgevoel partykeer erger, want hoekom nie ook ons nie? Dan is die gevolg van COVID dat dit ons op ons knieë dwing, nee dring!" Lees Adri se volledige skrywe hier.
Foto: Braham Vlok.
Heidekoppie word 40!
Heidekoppie, die Gemeente met Oop Deure, in Brackenfell vier hulle 40ste verjaarsdag op Donderdag 7 Oktober 2021! Die verjaarsdagsvieringe strek, soos feeste in die Bybel, sommer oor ‘n lang tyd. Die afgelope Vrydagaand is daar gesmul aan wegneemetes en op 17 September en 1 Oktober word daar weer so gemaak. Eerskomende Saterdag is die Wonder Wandel – ‘n “Amazing Race” deur Proteahoogte se strate. Daar word ook hard geoefen aan Diamond & Deuntjies, ‘n vrolike saamsing-musiekaand met treffers van Neil Diamond, ABBA en ander kunstenaars deur die jare. Dit vind plaas Saterdag 23 Oktober.   
Saterdagoggend 30 Oktober is ‘n hoogtepunt met die feesbasaar op die kerkgronde. ‘n Feesdiens om vir die Here dankie te sê dat Hy die gemeente deur al die jare in sy Hand hou, vind DV ook in Oktober plaas. Heidekoppie kerkkantoor kan gekontak word vir navrae by 021 981 2690 of ontvangs@heidekoppie.com
Foto: Quinton Bosch
Merweville delf in die argiewe
Herman Burger van Merweville deel die dorp se interessante geskiedenis: "Die leraars van die gemeente Beaufort-Wes het aanvanklik die Koup (naam van die kom hier tussen die berge) bedien.  Hier was ’n klein nedersetting op die plaas Van der Bylskraal, eiendom van Le Seur van der Byl. Op versoek van die kerkraad van Beaufort-Wes in Julie 1887 het Van der Byl ’n stukkie grond geskenk, waar hy ’n klein kerkie opgerig het vir die bediening hier. Beaufort-Wes se kerkraad het later die kerkie by hom oorgekoop. Op 29 November 1904 word die gemeente Merweville gestig. In dieselfde jaar sterf Van der Byl en die kerkraad besluit om sy plaas te koop. So ontstaan ’n kerkdorpie waar die kerk alle eiendom besit, erwe verkoop en verhuur en die dienslewering behartig.
Dis geskiedenis wat ver terug lê en die beste manier om iets daarvan te wete te kom, is om die vroeë notules van die gemeente te lees.  Dis egter in die Argief te Stellenbosch en nie so maklik bereikbaar van hier af nie.  Maar die personeel van die Argief is baie behulpsaam en het my gehelp om die eerste notuleboek, wat van 1905 tot ongeveer 1930 strek, te digitaliseer.  Dit is dus nou in die gemeente sowel as by die Argief beskikbaar vir enigeen wat sou belangstel om dit te lees of navorsing te doen.  Ons hoop om vorentoe ook die res van die notules op hierdie wyse te digitaliseer.
Die Argief het nie die mannekrag om hierdie soort werk te doen nie, maar as  ’n gemeente iemand stuur, wat fisies die notules met die Argief se toerusting sal fotografeer, help hulle graag. Baie dankie aan Karen Minnaar by die Argief wat my gehelp het om hierdie inligtingsbron te  ontsluit."
ONS FAMILIE IN AFRIKA
Jongste nuus uit Madagaskar
Lees gerus die jongste nuusbrief van Carel en Annetjie le Roux oor die sendingwerk wat hulle in Madagaskar ondersteun. Hierin vertel hulle meer van: die jongste nuus oor pastoor Jonoro, 'n beplande besoek aan Madagaskar en 'n vergadering met Africa Inland Mission (AIM), Gordonsbaai-gemeente.
Lees gerus die volledige nuusbrief en sien die jongste foto's hier.
Jongste CAVA-nuus uit Zim
Lees gerus die jongste nuusbrief van CAVA (Christian Audio Visual Action) in Afrikaans wat onder andere meer vertel van die NEHEMIA Bible Institute (NBI) wat ten spyte van die pandemie in Zimbabwe vooruitgaan, hul nuwe Canon digitale drukker en hoe jy 'n verdienstelike student wat swaarkry om hul studies te voltooi, kan help. Lees die nuusbrief hier
GEBEDSVERSOEK
Met dank ontvang van die Groenspan se Dewald Hoffmann.
VAKATURES
Klik op die grafika om die vakatures te besigtig.
Klik bo vir meer inligting.
BEHOU DIE HUMOR
PUBLIKASIES
Hoogtepunte uit Kerkbode
Die COVID-pandemie het die NG Kerk geleer dat vennootskappe in jou gemeenskap ’n moet is en jou eerste vennoot behoort die kerklike maatskaplike werker te wees, is gesê by ‘n onlangse werkswinkel van die Kerklike Maatskaplike Diensteraad saam met NG Kerkleiers. Lees hier meer.
Die reël was altyd jy praat nie oor godsdiens, sport of politiek in beleefde geselskap nie. Vandag voel ’n mens dikwels die COVID-19-entstof kan ook by hierdie lysie ingesluit word. Kerkbode hoor by ’n kliniese maatskaplike werker hoe gelowiges gesprekke oor dié onderwerp kan benader sonder dat verhoudings verbrokkel. Lees artikel hier.   
Wat kan die teoloog professor Elna Mouton, joernalis en skrywer Max du Preez en anti-apartheidsaktivis vader Michael Lapsley in gemeen hê? Om dít uit te vind, sal jy moet inteken by vanjaar se Lentekonferensie van 14-16 September wat wéér volledig aanlyn aangebied word met dié tema ‘Brave new world: Saam met Jesus ’n vreemde toekoms in’. Klik hier vir meer inligting.
ALGEMEEN
Raakgelees: 2021 se snaaksste diere
Die Comedy Wildlife Photo Awards vir 2021 het pas die foto's op hulle kortlys onthul en die indrukwekkende inskrywings sal beslis ‘n glimlag op jou gesig los. Die 42 foto’s bevat die grootste mengsel van diere wat tot dusver in die kompetisie gesien is. Meer as 7000 foto’s van diere uit elke uithoek van die wêreld is ontvang. 
Die toekennings is in 2015 gestig deur die fotograwe Paul Joynson-Hicks en Tom Sullam, wat wildbewaring deur humor wil bevorder. “Die groot aantal foto’s wat ons elke jaar ontvang, illustreer die begeerte om met bewaring te werk en herinner ons daaraan dat die natuurlewe werklik ongelooflik en skreeusnaaks is. Ons moet alles in ons vermoë doen om dit te beskerm."
Ongeveer 10% van die totale netto inkomste uit hierdie jaar se kompetisie sal geskenk word aan Save Wild Orangutans, 'n organisasie wat saam met die diere werk in Gunung Palung Nasionale Park, Borneo.
Lede van die publiek kan tot 10 Oktober stem vir die foto wat hulle die meeste laat lag het op www.comedywildlifephoto.com en die kategorie en algehele wenners word op 22 Oktober aangekondig. Kyk gerus hier na die foto’s van die finaliste. 
BADISA hou algemene jaarvergadering aanlyn
BADISA het verlede week 'n spesiale aanlyngeleentheid by Durbanville-Bergsig gehou. Kyk hier na die uitsending. Hoof uitvoerende beampte Christine Quickfall doen in die video hieronder 'n oorsig oor hulle werksaamhede van die afgelope jaar.
KUIERKANSE
Klik bo vir meer inligting oor die verskillende kuiergeleenthede.
TEN LAASTE
Ons matrieks is druk besig met hulle baie belangrike rekordeksamens. Heel gepas fokus die liturgietekste van Woord en Fees vir die volgende drie weke op die tema wysheid. "Jesus is die Christus. Inderdaad, ook die beginpunt van alle wysheid."
Ons dink spesifiek aan al ons matriekleerders, onderwyspersoneel asook ouers en families. Ons dra Hillsong in Afrikaans se In Beheer aan julle op. Mag die Here vir julle insig, wysheid en geduld gee.
VrydagNuus-groete
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za