Lees deur internet, klik hier >>
10 Oktober 2019
kommunikasie@kaapkerk.co.za
  NG Wes-Kaapland: oorsig van algemene sinode 2019
dag 5 - 10 oktober

Beste Leser

Regter Mogoeng
Algemene Sinode: Dag 5
Ons verbondenheid aan die land en konteks

Hoofregter Mogoeng
open die sessie met 'n gebed. Hy spreek die vergadering toe en sê onder meer: "
Ons is verdeeld. Die krag van die vroeë kerk was eenheid! Wees lief vir hierdie land! Wat is die verantwoordelikheid van die kerk? Ons moet liefde preek! Die grondkwessie: ek dink die kerk moet uiters betrokke hierby wees. Ons moet aandring op etiese leierskap, visioenêre leierskap." Lees hier hoe Neels Jackson berig.
Nelis Janse van Rensburg sê aan hoofregter Mogoeng: "Dankie vir jou leierskap, vir die hof se rol in die land. Ons howe is 'n lig wat brand. Ons waardeer wat jy doen opreg." Die hele vergadering sing "Thuma mina, Somandla" (stuur my, Almagtige). 
Grafika onder: Kerkbode
Skets Skets
Maartje
Die dagwyding word gelei deur Maartje van der Westhuizen. Sy lees uit Jeremia 29:4-14: Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!

"God se opdrag aan die Israeliete was om nie net te probeer oorleef nie, maar dat hulle moet lééf en die belange van die stad bevorder. Wat sal gebeur as ons toelaat dat God deur ons werk, daar waar ons is? Wat sal gebeur as ons ons oë oopmaak en die geleenthede raaksien waar God deur ons wil werk?"

Hannes
Die relevansie en roeping van die kerk
Hannes Knoetze van NWU is aan die woord en wys op veranderinge wat in die samelewing, bevolking en ekonomie plaasgevind het. Die NG Kerk se ouderdomsverspreiding  is baie minder jeug en baie ouer mense met 53% vrouens en 47% mans. Hy vra of die NG Kerk  'n kerk kan wees wat net fokus op die blanke bediening. "Ons moet bewus wees en toegerus wees oor hoe ons hierdie bediening doen in die platteland. Ons moet bewus wees van verskillende spiritualiteite."
Amptelike sinodebesluite
Besluit oor grond - lees hier 
Besluit en verklaring oor selfdegeslagverbintenisse - lees hier
Besluit oor kerkverband - lees hier
Meer oor die Algemene Kuratorium
Die Algemene Kuratorium is verantwoordelik vir teologiese opleiding, verdere bedieningsontwikkeling, advies aan die Algemene Sinode en akkreditering van deeltydse tweedeloopbaanstudente en kerklike dienswerkers. Daar word gekyk hoe teologiese opleiding kan verbreed, na die gaping tussen teorie en praktyk, nuwe kommunikasievaardighede en Fresh Expressions sowel as tweedeloopbaanstudente. 

Ter inleiding van die verslag reken Coenie Burger (foto: Kerkbode) dat ons beter na mekaar moet luister en mooier met mekaar moet werk.  "Dit is noodsaaklik om te kyk na die huidige ampstruktuur sodat dit ons nie in die toekoms terughou nie. Daar is nie ’n bloudruk vir die inrigting van die ampte in die Bybel nie." Lees die volledige verslag hier.  
Raamwerk vir missionale bedieningsontwikkeling
Frederick Marais lê 'n raamwerk vir missionale bediening voor. Dit reflekteer agt jaar van die Algemene Kuratorium se werk. Daar word onder andere gekyk na vlakke van teologiese opleiding (sien onder). "Ons moet ’n pad vir mense skep.  Ons werk is om die mense wat deur die Here geroep word so goed as moontlik op te lei.  God roep steeds mense."

Inisiatiewe van Taakspan Jeug
Fouché de Wet gesels oor geloofsvorming onder die jeug. "Geloofsvorming gaan oor ruimte. Die een vraag wat gemeentes en sinodes moet vra, is of daar genoeg beweegplek vir jongmense en families binne die bestaande ruimtes is, waar hulle vry kan wees en hulle stemme gehoor kan word. Die huis is die primêre plek waar geloofsvorming plaasvind."
Van die areas waarby die kerk tans besig is, sluit in missionale lewenshouding, skolebediening, huisgeloof, kampe, kategese, die bou van netwerke, #imagine, dinkjeug, jong volwassenes, eredienste, roetemerkers en toerusting. Nuwe materiaal is ontwikkel vir kategese en is tans by Bybel-Media beskikbaar.
Daar word ook gereflekteer oor die afgelope ses jaar sedert die ontstaan van #imagine. "Ons staan in verwondering oor wat regoor Suid-Afrika gebeur na #imagine -  dis nie net groot feeste nie, daar is opvolgwerk en leierskapsontwikkeling. Daar is mooi stories oor kinders wat teruggaan na gemeentes en daar betrokke raak. Ons wil ruimte skep waar God jongmense kan ontmoet." Dis tans een van die grootste missionale projekte in die kerk met 635 NG Kerke in 315 dorpe wat deel was van vanjaar se byeenkomste wat deur meer as 6000 jongmense bygewoon is.
Kategese keusegids
Belydenis van geloof
Tienie Bosman gesels oor belydenis van geloof, bakens en roetemerkers. Daar is net een manier hoe jy ’n lidmaat van die kerk kan word en dit is deur die doop.  Belydenis van geloof is meer as die toe-eiening van geloof, maar deel van die groei van geloof en ’n roetemerker op die geloofsreis.
Lees die volledige verslag hier.  
Die kerk se voortgesette stryd teen armoede en ongeregtigheid
Elize Bezuidenhout lê die verslag van Missionale Diakonaat voor.  Sy beklemtoon dat vroeëkindontwikkeling ’n groot rol in voorkoming en bestryding van armoede speel.  In sy staatsrede het President Cyril Ramaphosa gemeld dat die staat nie alleen hiervoor kan sorg nie en dat alle rolspelers insluitend die kerk hierby betrokke moet raak. Navorsing wys dat 70% van gemeentes nie saam met maatskaplike dienste, die privaatsektor of ander gemeentes werk nie.  Die vraag word gevra hoe VKO na sinodes geneem kan word.  Voorbeelde van VKO programme in die Wes-Kaap onder.
SmartStart
Nal'ibali
Bybelgenootskap
Bybelgenootskap berig dat die nuwe direkte vertaling, bekend as die 2020-vertaling, teen November vlg. jaar beskikbaar sal wees. Die vertaling sal ook elektronies vrygestel word. B
ybelgenootskap herdenk in 2020 hulle 200ste bestaansjaar en dit sal met die Jaar van die Bybel gevier word.  Lees meer oor hulle 2miljoen Bybels-projek.  Nelis Janse van Rensburg bedank Professor Bernard Combrinck vir sy lewenswerk en ongelooflike bydrae tot die nuwe vertaling.
Sinode-oomblikke
Agter die skerms
Notulespan
Musiekleier
Steunspan
Meer dekking oor die Algemene Sinode
Volg verwikkelinge by die Algemene Sinode op ons Facebook en Twitter (@WSKaap) platforms.  Die vergadering word ook direk op YouTube uitgesaai en Kerkbode se dekking kan regstreeks gevolg word. Lees hier die nuusbriewe van die byeenkoms sover.

Ten laaste
Vandag het ons gesien hoe kragtig en inspirerend nederigheid kan wees. Mag ons almal iets daaruit leer.
Ons sluit af met hierdie gebed van St. Francis van Assisi:
Most high, glorious God,
enlighten the shadows of my heart,
and grant me a right faith,
a certain hope and perfect charity,
sense and understanding, Lord,
so that I may accomplish
your holy and true command. 

Groete uit eMseni.
Ronelda Visser


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Subscribe to our email list.