Lees deur internet, klik hier >>
9 Oktober 2019
kommunikasie@kaapkerk.co.za
  NG Wes-Kaapland: oorsig van algemene sinode 2019
dag 4 - 9 oktober

Beste Leser

Almatine
Algemene Sinode: Dag 4
Die rol van die kerk in 'n verdeelde samelewing

Almatine Leene van Stellenbosch lei die dagwyding en lees uit Filippense 2:1-5. Sy vertel hoe ons die gemeenskap van die Gees kan ervaar deur medelye, troos en liefde, meelewing en ontferming. “Ons almal is gebroke mense en het die troos van Jesus Christus nodig. Ons kies nie mekaar nie, maar in die kerk is ons aan mekaar gegee.” Sy haal Henry Nouwen aan wat geskryf het: "Ons moet fokus op die armes, nie omdat die armes ons nodig het nie, maar omdat ons hulle nodig het."
Marius
Diversiteit in die vroeë kerk
Marius Nel praat oor die geweldige diversiteit van die Romeinse Ryk waarin die vroeë kerk moes funksioneer. In die groot stede van die ryk, waar die diversiteit op sy hoogste was, het die kerk die meeste geblom. Hy vra: "Wat in die DNS van die vroeë kerk het dit vir hulle moontlik gemaak om te floreer?" Die rede is omdat die klem geval het op eenheid eerder as eendersheid. Die unieke bydrae van die kerk is die strewe om soos Christus te word in hierdie gepolariseerde samelewing en om te lewe vanuit God se genade. Tafelgesprekke kyk na: Watter genade het jy ontvang? Wie maak saam met jou die liggaam van Christus heel? Watter polariteit in die samelewing moet jy deurbreek vir ’n Christus-oriëntasie? Wie is jou familie?
Lees die volledige berig hier.
Etiese onderskeiding
Die Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake lê hulle verslag oor etiese onderskeiding voor. Heerden van Niekerk kyk hoe ingewikkelde etiese kwessies hanteer kan word. Fanie Cronjé praat oor die strewe na geldigheid en vra dat veilige ruimtes vir luister en gesprekvoering geskep moet word.
Pieter van der Walt gesels oor Egte Gesprek, ’n raamwerk vir etiese onderskeiding in gemeentes. Hierdie konsep-dokument spreek vyf temas aan, naamlik dialoog, perspektief, konsensus, helderheid en wysheid.
Frederick
Teologiese diversiteit en teologiese opleiding
Frederick Marais gee ’n kort inleiding oor die uitdagings van diversiteit en beklemtoon dat ons eenheid in Christus is: Christus regeer sy kerk lewend, persoonlik en aktueel. Hy wys op die belydenis dat die lewende Christus aanwesig is wanneer gelowiges vergader en leiding gee en deurbrake bring. Ons moet dus verwag dat ons uitkoms sal beleef wanneer ons vasgeval raak. Hy gesels oor die geskiedenis van die kerk. Dis nie net kundiges wat namens almal dink nie; alle betrokkenes is deelnemers en medeskeppers. Lees hier verder - met dank aan Danie Mouton van die NG Kerk in Oos-Kaapland. (Grafika onder: Kerkbode)

Grafika: Kerkbode
Spesiale gaste verwelkom
Nelis Janse van Rensburg verwelkom spesiale gaste en ekumeniese vennote: Isabel Phiri van die Wêreldraad van Kerke, Ian Booth van die Congregational Church, Arnau van Wyngaard van die Reformed Church of Swaziland, Louis Jansen van die Volkskerk, Moss Nthla van die Evangelical Alliance of SA, Peter Langerman van die Presbiteriaanse Kerk, Wim Dreyer van die Hervormde Kerk, Alan Kannemeyer, Zipho Siwa van die SA Raad van Kerke en Jerry Pillay van TUKS.

Kerkargiefverslag
Bossie Minnaar wys vir die sinode die argief se webwerf waar daar o.m. soektogte om inligting gedoen kan word. Hy wys op die riglyne van wat gemeentes moet bewaar. Daar is onder meer wetlike bepalinge ter sprake. Hy verwys na die Bevordering van Toegang tot Inligting (PAJA) wetgewing en die POPI-wet, wat oor die beskerming van persoonlike inligting gaan. Daar is 'n argiefbeleid ontwikkel met riglyne vir die hantering van materiaal, van registers en vir die insameling van argivalia. Die argief in Stellenbosch bedien sedert September 2011 ses sinodes, die Algemene Sinode en VGK en beslaan tans 5.2km se rakspasie. Die foto onder is geneem van die Algemene Taakspan Argief en argivarisse van ander gereformeerde kerke se argiewe.
Voor v.l.n.r.Bertus Koortz, Nàndor Sarkady, Elize de Villiers,  Mandi Prinsloo, Liesl Rabie en Nico Dicks
Agter v.l.n.r. Francois Muller, Adriaan de Ruiter, Clem Marais, Gideon du Toit, Bossie Minaar, Ralph du Toit, Lee Greyling en Barry Tolmay.
Die toekoms van ons predikantekorps
Cobus van Wyngaard van Taakspan Navorsing verskaf inligting rondom legitimasiesyfers en statistieke rondom die kleiner wordende predikantekorps.  Die huidige tendens wys op 'n verlies van 50 poste per jaar.  Die wagtyd wat verloop tussen legitimasie en verordening word ook voorgehou.  Toeligting word ook verskaf oor hoe jonger predikante aansoek doen om poste regoor die geografiese spektrum vanaf stedelike tot plattelandse gebiede. Lees die volledige verslag hier.
Ecumenical partners take to the stage
Gustav Claassen dedicated the session to the memory and legacy of Professor John Mbiti, who passed away this week.  Ecumenical guests brought special messages to the attendees of the 2019 General Synod and their congregations.  Peter Langerman of the Church Unity Commission, Isabel Phiri of the World Council of Churches, former president of the World Community of Reformed Churches Jerry Pillay, Zipho Siwa of the South African Council of Churches and Edwin Zulu from the All African Conference of Churches shared their thoughts on the future role of the Dutch Reformed Church within the South African and international context.  The consensus was that the church has a monumental responsibility to be a beacon of hope, to find fresh missional approaches and to play a pivotal part in the continued healing of the people of this country. 
Sinode-oomblikke
Tafelgebed Ring van Wonderboom
Meer dekking oor die Algemene Sinode
Nuus oor die Algemene Sinode verskyn ook op ons Facebook en Twitter (@WSKaap) platforms.  Die vergadering word ook direk op YouTube uitgesaai en Kerkbode se dekking kan regstreeks gevolg word. Lees hier die nuusbriewe van die byeenkoms sover.

Ten laaste
Ons wil graag die indrukke van sinodegangers met ons lesers deel. Moedig asb. julle afgevaardigdes aan om hulle ervarings van die sitting te deel by kommunikasie@kaapkerk.co.za.
Ons groet met die woorde van vanoggend se openingslied: 
Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Bly waak en bid; volhard in geloof.
Ek is by jou soos Ek beloof.
Groete uit eMseni.
Ronelda Visser


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Subscribe to our email list.