Herstruktering binne sinode
Herstruktering binne sinode
Lees deur internet, klik hier >>
14 Augustus 2020
kommunikasie@kaapkerk.co.za
NUUSBRIEF: NG KERK WES-KAAPLAND
Beste Leser
SINODENUUS
Herstrukturering binne sinode oppad
Die sinodale diensgroepe van die NG Kerk Wes-Kaapland bied uitgebreide ondersteuning aan sy gemeentes. Die waardering van gemeentes hiervoor word deur die navorsing wat onlangs onder gemeenteleiers gedoen is, bevestig.  Dié navorsing is juis gedoen omdat die moderamen in Maart vanjaar gedink het dit is weer tyd om na ons sinodale strukture en funksionering te kyk. Een van die belangrike toetsvrae vir die suksesvolle funksionering van sinodale werksaamhede is immers hoe gemeentes daarby baat vind.

Die Taakspan vir die Integrasie van Strukture en Poste doen nou ondersoek na die funksionering van die sinodale sisteem. Daar is reeds met al die diensgroepe en met Badisa gekonsulteer. Daar gaan ook nou met eenheids- en VGK-strukture saamgedink word. Die bogenoemde navorsing oor gemeentes se behoeftes is ook reeds gedoen en die uitkomste daarvan was baie waardevol.

Intussen het die COVID-19-pandemie ook gemeentes se inkomste geaffekteer. Dit het natuurlik weer ‘n direkte invloed op die inkomste van die sinode. Die taakspan is ook daartoe verbind om besparings aan te bring aan die salarisrekening van die sinode. Hierdie besparings kan, wanneer dit van krag word, aan gemeentes deurgegee word.

Die moderamen vergader vroeg in Oktober waartydens voorstelle van die taakspan oor nuwe sinodale strukture bespreek en ontwikkel sal word. Groter integrasie van dienste aan gemeentes is een van die uitkomste wat oorweeg word. Uiteindelik moet die sinode se werksaamhede op die mees effektiewe manier ondersteuning verleen en beslag gee aan die gesamentlike behoeftes van gemeentes. Die moderamen is in die gelukkige posisie om herstrukturering te doen in ‘n tyd waarin dit baie goed gaan met die sinodale werksaamhede. Die verwagting is egter dat die nuwe proses die diens nog meer effektief en haalbaar sal maak in die tyd van die nagevolge van die COVID-19-pandemie.

Die taakspan bestaan uit Charl Stander, Francois Herselman, Bossie Minnaar, Kenny Raats, Frederick Marais en Nelis Janse van Rensburg.
Vroue uit ons geskiedenis
Tydens Vrouemaand in Augustus plaas die Argief die kollig op van die merkwaardige vroue wat 'n reuserol in die Kerk se geskiedenis gespeel het. Hiermee die eerste artikel in die reeks Voortvarende Vroue Voor 1930. 
Was jou Ouma dalk ‘n CSV-amptenaar?
Vreemd soos dit mag klink, is die ontstaan van een van die eerste en mees invloedryke Christelike studente-organisasies in Suid-Afrika te danke aan ‘n vrou: Abbie P Ferguson (foto links onder) van die Hugenote Seminarium in Wellington. 
Die 1872-opening van die Seminarium met twee ervare Mount Holyoke-opgeleide onderwysers uit Amerika (Me Bliss en Ferguson) aan die stuur, vloei voort uit die passie en visie van Andrew en Emma Murray. Die viertal het baie in gemeen gehad: die ‘hart-hand-en-hoof-benadering’ tot ‘n uitstaande opvoeding vir dogters; asook hul brandende passie vir die sending. Abbie, soos Andrew en Emma, het van meet af wêreldoor gereis met die doel om steun vir en inligting oor opleiding, opvoeding en sending te werf.

In 1890 organiseer Abbie Ferguson die eerste ‘Student Volunteer Movement Band’ – die sending-arm van die Student Christian Association. Lede moes die leuse onderskryf: “I am willing and anxious, God permitting, to be a missionary among the heathen”. In 1894 reis Abbie na Northfield, Amerika. Opnuut beïndruk met die Student Federation-organiseerder Luthar H Wishard se visie vir opvoeding, studente en sending, nooi Abbie hom om Suid-Afrika te besoek en mee te werk aan die stigting van ‘n Christen Studente Vereniging.

In 1896 is Wishard en Donald Fraser, ‘n Skotse sendeling en jeugorganiseerder, tuis by Andrew en Emma in Clairvaux ter voorbereiding van die eerste konferensie vir Christen studente.  Sowat 400 studente vanoor die hele land is teenwoordig tydens die stigting van die Christen Studente Vereniging (CSV) op 28 Julie 1896. Beide Andrew Murray en Abbie Ferguson word as adviserende hoofbestuurslede aangewys. Die eerste voorsitter en rondreisende sekretaris is Charlie H Murray (Andrew en Emma se jongste seun). Daarna volg nog meesal pas-afgestudeerde teoloë.
Twintig jaar later in 1917 vind ons 18 vroue op die ranglys. In die foto regs onder verskyn van links na regs: Vaste rondreisende sekretaris: EH van Deemter (1902); Annie Naudé (1904-1908); Marguerite M Kriel (1909-1917); Helen E Hofmeyr (1910); Margaret M Murray (1912-1913); Mattie H Muller (1913-1914); Gwen Mader (1916) en Mattie Kriel (1916). Op die hoofbestuur - Ella Dudley (1896) en in 1906 Tiba le Roux, Annie Naudé, Daisy Laurie en Johanna de Vos.
Op die 1917 uitvoerende bestuur is daar drie vroue: Me EH van Deemter, Me L Feneysey en Me Hugo. En, gedurende die Anglo Boereoorlog is daar twee vroulike redakteurs van De Christen Student – Me ES le Roux (1901) en Me JF de Vos (1902).

Ons voorvroue het dekades lank hul plek volgestaan ‒ vóór die ‘oopmaak van die amp’. 
Met dank ontvang van die Argief.
Bevestiging van selfdegeslagverbintenisse
Volgens die Algemene Sinode het die Departement Binnelandse Sake bevestig dat die NG Kerk se aansoek om selfdegeslagverbintenisse te voltrek, gunstig ontvang is. Ingevolge Artikel 5(2) van die Civil Union Act, 2006 (Wet nr 17 van 2006) kan predikante van die NG Kerk, wat sou aansoek doen en aan die bepaalde vereistes voldoen, magtiging kry om selfdegeslagverbintenisse te voltrek binne die Republiek van Suid-Afrika.

’n Gelegitimeerde predikant, wat die opsie wil uitoefen om selfdegeslagverbintenisse te bevestig, moet die volgende inligting verstrek: volle name en van, afskrif van identiteitsdokument, fisiese adres en kontaknommer van die aangewese huweliksbeampte en die naaste kantoor van die Departement Binnelandse Sake waar die huweliksbeampte die voorgeskrewe toets sal aflê. Klik hier om die registrasievorm af te laai en e-pos die voltooide vorm teen 19 Augustus aan Sophia de Kock by sophiadk@ngkerk.org.za.
LET WEL:   Hierdie vorm moet slegs aan die Algemene Sinode gestuur word.
Selfoontoepassing vir NG Kerk bykans gereed
Die NG Kerk Wes-Kaapland se eie selfoontoepassing is bykans gereed om uitgerol te word aan gemeentes regoor die streek. Die toepassing bied aan individuele gemeentes 'n sakpas platform om gemeente-spesifieke inligting met gemeentelede te deel, terwyl die onderskeie sinodale taakspanne ook hulle werksaamhede kan blootstel. Drie gemeentes in Laaiplek, George-Tuinedal en Parow-Panorama is reeds besig om die toepassing op die proef te stel. Diensgroep Toerusting vorm ook deel van die eerste proeflopie. Die toepassing sal eersdaags beskikbaar wees vir Android en Apple. Indien jou gemeente sou belangstel om in te teken vir julle eie toepassing, stuur gerus 'n e-pos aan Ronelda Visser by kommunikasie@kaapkerk.co.za.
Verlies tydens COVID
Communitas se reeks webinare oor verlies tydens COVID-19 het vandeesweek afgeskop. Indien jy die kans gemis het om vir #1 te registreer, kan jy steeds hier vir die ander twee webinare registreer. Sien meer inligting in die grafika hieronder oor #2: COVID-19, verlies, kinders en tieners. Die volgende sessie vind op Donderdag 20 Augustus plaas.
Registreer nou vir Lentekonferensie
Die gereelde Lentekonferensie van Excelsius vind vanjaar vanweë grendeltyd aanlyn plaas. Die konferensie vind ook in samewerking met die VBO-forum plaas, wat beteken dat al die sinodes van die NGK se VBO-kantore dit ondersteun.

Ons wil daarom graag vir predikante van die Sinode van Wes-Kaapland aanmoedig om hiervoor in te skryf. Buiten die blootstelling aan die program, bied hierdie aanlyn VBO’s aan ons die geleentheid om kollegas uit ander streke te ontmoet, wat ons andersyds nie sou leer ken nie.

Skryf gerus in vir die baie interessante en stimulerende program. Klik hier vir die volledige konferensieprogram.
Volg hierdie skakel vir registrasie: https://forms.gle/kBGxBnYJtyBB2aL89. Vir enige navrae, kontak Rika by excelsus@up.ac.za
AMSS plant inheemse bome vir Boomplantdag
Die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit het in Februarie 2019 sy deure vir die publiek oopgemaak by die Samuel kampus in Wellington. Die geboue vertel stories van dr Andrew Murray se visie van 1873 dat sendelinge, mans en vroue, opgelei moet word en die evangelie in Afrika moet versprei. In Augustus 2019 kon die Andrew Murray Sentrum ‘n konferensie hou waar elf Afrika lande verteenwoordig was, wat deur die sendelinge wat uit Wellington gekom het, toegang tot die evangelie kon kry. Elke land het ‘n geelhoutboom kom plant uit dankbaarheid dat hulle die evangelie kon ontvang.
Vandag is die Andrew Murray Sentrum ingerig as ‘n retraite-sentrum waar enige persoon weer kan kom stilword, ‘n ontmoeting met God kan hê en dan weer opnuut na hul werkplek/huis kan terugkeer om die wêreld ‘n beter plek te maak.
Hulle tuine is die verlengstuk van die kapelritmes en hulle is tans besig om dit in ruimtes te omskep waar mense tot rus kan kom. Hulle beoog om saam met die res van Suid-Afrika inheemse bome te plant op hul terrein in die eerste week van September.
Jy kan deel word van ‘n nalatenskap vir volgende geslagte deur ‘n gedeelte van ‘n inheemse boom te borg of ‘n inheemse boom te skenk. Wanneer die tuin heeltemal gevestig is, nooi hulle jou dan graag om in die tuine te kom wandel of self die gebedsroete te kom stap.
Vir verdere inligting, kontak Adrienne Bester by bestera@sun.ac.za of 084 533 8601.
‘n Ekebergia Capenisis/Kaapse Essenhout - die boom wat aangedui word as die boom om in 2020 aan te plant. Dit is ook die boom wat by die Andrew Murray Sentrum aangeplant gaan word.
GROEI-projek maak vordering
Ettienne Pio van Lasarus Ministries deel hierdie video as terugvoer nadat hulle in Julie betrokke geraak het by Hoop en Versoening Trust se GROEI-projek. 
NetACT instrumenteel vir bemagtigingsinligting aan kerkleiers in Afrika
NetACT, die netwerk van presbiteriaanse en gereformeerde teologiese instellings suid van die Sahara, lewer nie net uitmuntende teologie uit en vir Afrika nie (bv. Men in the pulpit, women in the pew, Living with dignity en ook die onlangse African Public Theology, maar voorsien hulle lede gereeld van onontbeerlike inligting ten opsigte van ons kontinent. Die jongste inligting hou verband met die bedreiging wat China vir Afrika inhou en Christenleiers se daadwerklike invloed wat kan geld ten opsigte van korrupsie, nepotisme en verwante sake. 
Die NetACT-groep tydens hul AJV in Limuru, Kenia by die St Paul’s University.
Naamkompetisie vir Little Seeds leesgroepe
Little Seeds (gesamentlike inisiatief van Badisa en Diaconia) is opsoek na ’n mooi en betekenisvolle naam vir die splinternuwe baadjie van hulle leesgroepe. 

Die Engelse spreekwoord lui: “What is in a name?” Het jy geweet dat hierdie ’n aanhaling uit Shakespeare se Romeo en Juliet is? ’n Naam is belangrik, maar veel belangriker is die kwaliteit wat dit kommunikeer!

Leesgroepe is ’n sinvolle en maklike manier vir gemeentes om by vroeëkindontwikkeling betrokke te raak. Dit is seker een van dié lekkerste en maklikste maniere om as gemeente ’n groot verskil in kinders se lewens te maak. As jy kan lees, kan jy ’n voorskoolse kind se ontwikkeling en lewensloop positief  beïnvloed! Ons het in 2017 saam met Nal’ibali hierdie ontdekking gemaak en sedertdien ons aanbod aan gemeentes ook begin uitbrei met allerhande ander idees en inhoude vir programme.

Dit is tyd dat Little Seeds leesgroepe ’n eie, unieke en betekenisvolle naam kry. Die program kan nie meer net bekendstaan as Nal’ibali leesgroepe nie. Dit moet ’n Little Seeds-eie etiket kry. Ons maak staat op ons lesers om ons met kreatiewe voorstelle te help.

Stuur asseblief jou voorstel/voorstelle per e-pos aan Nicola Vermeulen by nicola@littleseeds.org.za - die kompetisie sluit 21 Augustus 2020. Die bekendstelling van die nuwe naam vir die  leesgroepe van Little Seeds sal op Vrydag 28 Augustus 2020 in Vrydagnuus aangekondig word. Die wenner sal ‘n kopie van Poenankies van Milan Murray en Stories vir Pikkies en Peuters van Kinderland Akademie ontvang.
Retrospeksie op die geestelike toer na Malawi van Maart 2020
Oor Nkhoma skryf prof CM Pauw soos volg in sy boek Mission and Church in Malawi:
“On Sunday 31 May 1896 six to eight hundred people gathered at the tents for the first service at Nkhoma and on Thursday 4 June they shifted camp to the new site, pitching their tents close to where the stone obelisk stands today in a small park in front of the Church.”
Ds Vlok begin werk op Nkhoma en in 1912 word Nkhoma die hoofstasie van ons susterskerk in Malawi. Hierdie verhouding is in Maart vanjaar verder gaan versorg toe oudsendeling AnnaMarie de Klerk met nog vier ander vroue daar besoek gaan aflê het – ‘n ervaring wat almal se lewens onherroeplik verander het – soos dit gebeur as jy jouself kruiskultureel blootstel aan die rykdom van mede-gelowiges in Afrika. En hulle seën laat oorspoel aan Malawi op ‘n wonderlike manier. Lees hier hoe dit gebeur het. 
Die groep wat in Maart in Malawi was: v.l.n.r.: Johanlie Bock (NG Kerk Kleinmond), AnnaMarie de Klerk, Hilary Maarman (VGK Porterville), Louise Bruiners (Getuienisaksie) en agter Emelie Farao (VGK Porterville).
EKOLOGIE
Die waarde van ons troeteldiere
Hoekom hou ons troeteldiere aan? En wat bepaal ons verhouding met hulle? Is ons verhouding met ons troeteldiere nie dikwels uiters eensydig nie? Hou ons hulle nie maar net aan ter wille van hul troetelwaarde nie, met ander woorde ter wille van dit wat hulle vir ons beteken? Klik hier om meer te lees oor wat ons eko-korrespondent, David Botha hieroor sê. 
Eko-wenk: Hoe nou gemaak met al my elektroniese afval?
Wat maak ek met my ou selfoon, rekenaar en hardeskyf? Tegnologie verbeter voortdurend en jou toerusting verouder vinnig, of selfs al gebruik jy dit langer as die gemiddelde verbruiker, kom daar ‘n dag waarop jy dit moet vervang. Waarheen gaan jy daarmee?
Janneke Marais, jeug- en maatskaplike werker van die NG Toringkerk in die Paarl, praat oor die probleem van elektroniese afval (e-afval) en wat gedoen kan word om dit te herwin.
GEMEENTENUUS
Goodwood sing
Elise Nieuwoudt van Goodwood Moedergemeente skryf dat 'n paar van hulle vrouelidmate dit goedgedink het om 'n bietjie lig aan bejaardes te bring deur middel van sang en gebed. Die groepie dames het aan die begin van die maand d
ie Protea Tehuis vir verswakte bejaardes in Goodwood besoek:
"Hulle, op die stoep in die son, met sosiale afstand - ons, buite op die sypaadjie, gemasker en ge-afstand. Dit was ‘n unieke, geestelike ervaring, aan beide kante van die heining. Alhoewel dit hartseer was om ons brose bejaardes so alleen te sien, was dit verblydend om te kon ervaar hoe baie hulle hierdie gebaar geniet en waardeer het.
Blomme en Bybelversies is ook oorhandig en die oggend is afgesluit met ‘n pragtige, gepaste, gebed."
Die dames het dieselfde middag om 15:00 die fokus verskuif na Welverdiend Aftreeoord in Brackenfell. "Hier was nou wel nie ‘n sonstoep nie, maar inwoners en personeel was baie opgewonde om geestelik gevoed te kon word. Vensters was wyd oopgemaak en elke melodie en liriek was dorstig ingeneem. Personeel het entoesiasties saamgesing en selfs gedans. ‘n Hartseer, maar wonderlike, vervullende ervaring. Ook hier is blomme vir die sitkamer en Bybelversies oorhandig en die middag is afgesluit met gebed. ‘n Spontane handeklap was hul manier om die dames te bedank."
Die dames beoog om hierdie inisiatief verder uit te brei na ander aftreeoorde. ‘n Klein bydrae wat ‘n groot geestelike impak tot gevolg het.
PREDIKANTENUUS
Nadine groet Alexanderbaai
Na nege jaar kom Nadine Maletzki se seisoen in Namakwaland tot 'n einde. Sy skryf as volg: "Wat pak ek in? Wat bly oor as die treklorrie met my laaste aardse besittings vertrek na my geliefde toe?

Alexanderbaai en Port Nolloth se gemeentes het my geleer oor ons Vader wat sorg. Al wil die see die diamante nie laat gaan of die reën nie val nie, sorg ons God nog steeds. Ek pak die hoop en vertroue in.

Ek het gemeen dat die dag wat die “jackpot” diamante uit die gruis kom, is die dag wat ek die gelowiges sou sien juig in die strate. Maar nee, die dae wat dit die swaarste gegaan het en ek nog ‘n kospakkie moes gaan aflewer, op daardie dae het ek die gejuig van gelowige kinders gehoor wat ons Vader dank vir sy goedheid. Ek pak dankbaarheid in.

Die veewagters het my geleer hoe proe ‘n lekker blikkie tee. Nie eers my ouma se tee in haar beste Noritake koppies was so smaakvol gedrink nie. Die ou geroeste blikkie wat op die vuurtjie gou-gou gekook is, tussen die sandwalle in die bokmis waar reën in jare nie geval het nie, daardie blikkie tee is genoeg. Ek pak eenvoud in.

Terwyl ek so tussen die bokse in die pastorie sit, weet ek dat die Here ook lankal my pad beplan het Oos-Kaap (Somerset-Oos) toe. Ek sien uit na hierdie nuwe hoofstuk in my lewe. 

Op kweekskool ontmoet ek en Bradley Stoffels mekaar.  Ons was deel van die jaargroep wat as VGK en NGK vir die eerste keer saam begin met ons studies by die Fakulteit Teologie op Stellenbosch.  Ons klas was passievol oor kerkeenheid en om eendag in dieselfde kerk te kan bedien.  Ek is in die NGK en Bradley in die VGK.  Ons is verloof en trou binnekort.  Ons droom steeds saam oor kerkeenheid en gaan saam daaraan werk in die volgende hoofstuk van ons lewens."
Ons wens vir Nadine en Bradley voorspoed toe op hulle lewensreis saam.
Bekker-familie voltyds in George verwelkom
Vernon Bekker is vandeesmaand as voltydse leraar by George-Denneoord bevestig. Hy is reeds sedert 2015 by die gemeente betrokke as tentmaker. Bekker vertel dat hulle gedurende die afgelope vyf jaar reeds goed ingeskakel het by die gemeente van Denneoord en goeie verhoudinge opgebou het.  "Ons voel baie tuis in die gemeente en is opgewonde oor die pad vorentoe.  Ons droom is om saam die gemeente te groei in ons verhoudinge met God en as gemeente ons rol en plek as dienende geloofsgemeenskap uit te leef.  Ons gemeente is 40 jaar jonk die jaar en ons is opgewonde oor nuwe tye vorentoe.  Tans funksioneer ons effektief ten spyte van Korona.  Ons vertrou God het vir ons besondere mylpale wat wag in die toekoms.  Ons is bevoorreg en dankbaar om deel van die geloofsgemeenskap te wees."
Sterkte aan Vernon en sy vrou Sonet.
GEBEDSVERSOEK
VAKATURES
Leraarspos: Victoria-Wes
Die gemeente van Victoria-Wes adverteer tans 'n 3-jaar vaste termyn leraarspos. 
Hierdie plattelandse gemeente het spesifieke bedieningsbehoeftes na binne, maar wil ook, op voetspoor van Jesus, ‘n verskil in die gemeenskap maak. 
Klik hier vir meer besonderhede. Aansoeke sluit op 7 September.
Klik bo vir meer inligting.
BEHOU DIE HUMOR
PUBLIKASIES
September se LiG nou beskikbaar
LiG se September-uitgawe is vandeesweek op die rakke en pronk met voorbladnooi Susan Coetzer.
Die Korona-krisis word onder die loep geplaas met wenke hoe om jou en jou kind se emosies te bestuur en hoe om jou huwelik met goeie kommunikasie en konflikhantering te anker.  
Lees hoe om pakplek te maak in jou tuiskantoor en kry raad vir 'n gesonde glimlag in die gesondheidsrubriek.

Online book launch
The Gender Unit of the Beyers Naudé Centre cordially invites you to the online book launch of Adriaan van Klinken’s book: Kenyan, Christian, Queer: Religion, LGBT Activism and Arts of Resistance in Africa.  Van Klinken is a professor of Religion and African Studies at the University of Leeds.
Log in for a discussion led by Ashwin Afrikanus Thyssen on Wednesday 9 September at 15:00. 

RSVP to Marita Snyman at maritasnyman@sun.ac.za by 8 September to receive a link to the Microsoft Teams session.
Op Bybel-Media se rak
Bybel-Media het pas hulle nuutste katalogus met pas ontwikkelde kategesemateriaal beskikbaar gemaak. Dit word weekliks aan gemeentes gestuur, maar kan ook op hulle webwerf besigtig word.
ALGEMEEN
IN MEMORIAM: Huldeblyk aan Kobus Gerber
Een van ons NG Kerkfamilie se mees merkwaardige nalatenskappe vanaf die 1880’s is verseker die ontstaan van ons verskeie susterskerke in die res van Afrika – beide wit en swart sendelinge is na lande soos Malawi, Zambië, Nigerië, Kenia, Botswana, Mosambiek, Lesotho, Swaziland, Angola en Namibië om daar die Goeie Nuus van Jesus Christus te gaan vertel en kerke te stig.
Intussen het die kerke in al hierdie lande onafhanklike kerke geword, maar steeds ‘n sterk vertrouensverband met ons kerk hier in Suid-Afrika behou. Een van die grootste rolspelers in hierdie verband was die stigting van die Reformed Family Forum in 2015 waarvan dr. Kobus Gerber, vorige algemene sekretaris van die NG Kerk se Algemene Sinode, ‘n stigterslid was.
Hy het die waarde van hierdie onontbeerlike forum gesnap en op hierdie manier ‘n onontbeerlike rol gespeel om al ons susterskerke op hierdie manier stewig saam te bind. Lees die medelye-boodskappe van die algemene sekretarisse van die verskillende susterskerke hier.
Nelis Janse van Rensburg skryf as volg: "Ons eer sy nagedagtenis en dank die Here dat Hy hom vir soveel mense gegee het en hom so ruim aangewend het in Sy diens. Ons bid vir Marti en Cari vir troos en vrede. Mag die Trooster in hierdie dae vir julle dra en toevou soos Hy dit alleen kan doen."
Kobus Gerber (middel voor) tydens die eerste AJV van die RFF in Lusaka in 2015.
Brightstar program is terug
Hierdie lewensverrykende persoonlike en leierskaps-ontwikkelingsprogram word deur Hennie Swanepoel en Chrislea Nel gefasiliteer. Die kursus word op 21, 28 Augustus en 4 September van 09:00 -16:00 aangebied.
Vir meer inligting, kontak Hennie Swanepoel by  hjswanepoel09@gmail.com.
Retraite by Sentrum vir Geloofsvorming
Die Sentrum vir Geloofsvorming het 'n spesiale retraite ontwikkel en nooi jou uit om deel te word van hierdie besonderse ervaring. Enige persoon kan aan die retraite deelneem. Jy hoef geen vorige retraites op die 3-jaar geloofsreis vir predikante bygewoon het nie. Lidmate is ook baie welkom om deel te neem.
Datum: 24 – 26 Augustus 2020
Fasiliteerders: Gys & Thea van Schoor van die Sonder Einde Retraite, Greyton.

Stuur gerus 'n e-pos aan info@geloofsvorming.co.za om in te skryf. Inskrywings sluit 19 Augustus 2020. As gevolg van grendeltyd gaan die retraites via Zoom en WhatsApp aangebied word.
Almal kan saam sing - met gebare
Rocco Hough, oudpredikant by NG De La Bat wat reeds meer as dertig jaar ons Dowe lidmate bedien, skryf die volgende berig in reaksie op Braam Hanekom se skrywe ’n Halwe kerk wat 17 Julie in VrydagNuus verskyn het: 
“My hart het saam gevoel toe ek verlede week Braam se artikel lees van die belangrike elemente in ’n erediens en die gebrek daaraan in hierdie toesluit-tyd. Gemeentesang is waarskynlik die één element waarna ons lidmate die meeste verlang. 
Die rede waarom die COVID-regulasies geen sang toelaat nie, is die noodwendige verhoogde hoeveelheid van asem wat uitgeblaas word wanneer mense sing en daarmee saam 'n verhoogde risiko van infeksie. Maar in hierdie tyd is daar iets wat Dowes vir almal kan leer. Dowes gebruik dikwels hulle stem wanneer hulle met horendes kommunikeer, maar daar is ook stemlose kommunikasie en die gebaar daarvoor is om ’n toesluit-aksie op die keel of stembande te wys. Dan maak hulle net gebruik van handgebare en lipbewegings. Wanneer Dowes in hierdie tyd dus saam sou sing, doen hulle dit stemloos en sing hulle heerlik met groot gebare en prys die Here saam met ander gelowiges. Dowes kan dus sing sonder om die regulasies van die regering te verbreek en dit is iets wat meeste horende lidmate maklik sal kan aanleer. In plaas daarvan om ons stemme te gebruik, kan ons sing met gebare en volledig uiting gee aan die elemente van aanbidding, lofprysing, getuienis en koinonia."
Hough vertel dat daar talle gebaresang video’s op YouTube beskikbaar is wat gemeentes kan gebruik om saam te sing indien hulle bymekaarkom. Die huidige predikant vir Dowes by die gemeente van De la Bat in Bellville, Christiaan Wheeler, is ook bereid om die gemeente se gebare-liedere beskikbaar te maak vir gemeentes en predikante wat op hierdie unieke manier te midde die pandemie die Here wil loof. Kontak hom gerus by 066 229 2428 of wheelercj123@gmail.com
Kyk gerus na die onderstaande video vir ’n voorbeeld van gebaresang. 
Run or walk to help raise money for Bibles
The Virtual Run & Walk for Hope is an event that is supporting the Bible Society’s goal to distribute two million Bibles in celebration of their 200th anniversary. Due to the COVID-19 pandemic, various fundraising methods have become impractical and by supporting this event, you are enabling the Bible Society to spread the Word of God to global communities without the means to purchase Bibles.
The virtual event aims to be inclusive for all walks of life, whether you want to do a family 5km walk or miss logging those long runs, there is something for everyone!
For more information, please visit the Bible Society's website or click here to register for the virtual event. 
Lidmaat se broodresep maklik om onder die knie te kry 
Hanlie Longland van Strand-Noord het hierdie 'geen knie broodresep' gedeel met haar gemeente. Dis ‘n lekker en maklike brood om te maak en veral handig vir kampering of in die middel van 'n baie besige week. Jy meng die bestanddele saam en laat die gistingsproses die kniewerk vir jou doen.
Seen online: Social justice for women through the lens of the Bible.
In celebration of Women's Month, the Bible Society of South Africa is proud to host the former Public Protector, Professor Advocate Thuli Madonsela, to discuss social justice for women through the lens of the Bible. Joining her is Advocate Natasha Potgieter, a board member of the Bible Society of South Africa. Watch the discussion below.
Raakgelees: Engeland se top diplomatieke kat tree af
Palmerston, 'n kat wat as die hoof-muisvanger vir die Verenigde Koninkryk se kantoor van buitelandse sake gewerk het, het Vrydag amptelik uitgetree. Palmerston is 'n swart-en-wit reddingskat wat sedert 2016 die permanente sekretaris van die kantoor, Simon McDonald, rondgejaag het.
In 'n bedankingsbrief “skryf” die kat dat hy van Whitehall verhuis het en nou bome klim, eerder as om "na al die gesprekke van buitelandse hooggeplaastes te luister." Weens die pandemie het Palmerston glo van die huis af gewerk en gesê dat hy die lewe op die platteland baie gemakliker vind. 
Kyk gerus die onderstaande video om ‘n blik op Palmerston se manewales te kry. 
VIRTUELE KUIERKANSE
Groote Kerk verkoop worsrolle
Is jy ook nie lus om op Vrydae kos te maak nie? Of is jy op kantoor en hunker na iets lekkers om te eet? Wel Groote Kerk Kaapstad kan jou hiermee help! Op Vrydag 28 Augustus 2020 verkoop hulle heerlike worsrolle (met of sonder souse) om jou hongerpyne te stil. Besighede is ook welkom om bestellings te plaas vir middagete.
Vir meer inligting of om jou bestelling te plaas, stuur ‘n e-pos aan info@grootekerk.org.za of SMS/WhatApp 081 406 7873. Bestellings moet voor of op 27 Augustus 2020 geplaas word. 
Soet bederf in Somerset-Wes
Om jou in die regte luim te kry vir hulle basaarfeestelikhede, het die gemeente van Somerset-Wes begin met voorverkope van heerlike fudge in mooi verpakte bottels. Hierdie is ‘n ideale omgeegeskenk vir iemand spesiaal of ‘n smullekker eetdingetjie as jy jouself wil bederf.
Kry joune by die kerkkantoor teen R60 vir 40 blokkies vanaf Dinsdag 11 Augustus tydens kantoorure. Beskikbaar terwyl voorraad hou. Vooraf bestellings is nie nodig nie.
Parke hou aanlynbasaar
Mis jy ook Parke-gemeente se lekker basaar vanjaar? Moenie bekommerd wees nie, dié gemeente se basaar winskopies is vanjaar aanlyn beskikbaar! 
Die gemeente het ook ‘n aparte Facebook-blad geskep vir wit olifante wat te koop is. Hou gerus hulle Facebook-blaaie gereeld dop sodat jy nie die jongste winskopies misloop nie! 
Velddrif basaar voorverkope
Weens die pandemie het Velddrif-gemeente besluit om hierdie jaar bietjie anders basaar te hou. Daarom maak hulle voorverkope van sekere items soos pannekoeke, pasteie en poedings nou reeds oop en dan word die basaar gehou op 5 September.
Die basaar gaan met 'n boekie-stelsel werk, wat vooraf by die kerkkantoor gekoop kan word teen R100. Verkope van hierdie boekie is oop vanaf 17 Augustus, elke dag tussen 10:00 en 12:00.  
TEN LAASTE
Meer as 140 dae van inperking bring gemengde gevoelens. Soms hoop, soms wanhoop. Dikwels twyfel, droefheid en verlies. 
Ons in die tiende week van Koninkrykstyd en moet soms net met oorgawe Sy genade ervaar. Die gospellied Jerusalema met 'n aansteeklike Afrika-ritme is 'n paar jaar terug deur Master KG geskryf en spog met die ongelooflike stem van Nomcebo Zikode. Vryvertaal in Zulu beteken dit: Jerusalem is my tuiste. Lei my. Neem my saam met U. My plek is nie hier nie. My koninkryk is nie hier nie. Lei my. Moet my nie hier agterlaat nie. 
Luister gerus hier na die oorspronklike weergawe en as jy opgebeur wil word, soek op YouTube en sien hoe dit in 'n globale dansuitdaging ontaard het. Van monnike in Italië tot verpleegpersoneel voor 'n Franse hospitaal en 'n jeuggroep in Prins Albert interpreteer die lied op 'n unieke manier wat die hart aangryp tydens grendeltyd.
VrydagNuus-groete
Ronelda Visser en Wilmi Wheeler


kommunikasie@kaapkerk.co.za


Bydraes voor 12:00 Woensdae na kommunikasie@kaapkerk.co.za
Teken In | Verander Inligting | Teken Uit | Vrywaring
NG Sinode Wes-Kaapland | De Langestraat 5, Bellville 7535 | 021 957 7195 | kommunikasie@kaapkerk.co.za
Subscribe to our email list.